WIECZÓR MODLITWY POLSKICH RODZIN ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II
WOKÓŁ KANONIZACYJNEJ ISKRY BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

27.04.2014 r.

Rodzina gromadzi się w wyznaczonym miejscu. Należy przygotować stół przykryty białym obrusem, na nim krzyż, lampion lub świeca z iskrą Bożego Miłosierdzia, księga Pisma Św., obrazek Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II. Najlepiej jeśli modlitwę poprowadzi ojciec, bądź dziadek.

1. Prowadzący modlitwę: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

2. Odczytanie słów z księgi Pisma Świętego:      


„Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu! Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak
i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.     
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu” (Ef 4,25-27.29-32; 5,1n).

 

Chwila milczenia

 

3. Ojciec lub matka mówi te lub podobne słowa:

        W ten szczególny wieczór przeżywamy radość z kanonizacji Jana Pawła II, którego nie od dzisiaj nazywamy Ojcem Świętym. Jego życie było „życiem wiary w Syna Bożego” (por. Ga 2, 20), które zaowocowało tak głębokim zjednoczeniem z Bogiem i pełną miłosiernej miłości postawą wobec ludzi, że możemy nazwać je świętym. Klucz do Jego świętości odnajdujemy w odpowiedzi, którą udzielił zaraz po dokonanym wyborze na pytanie „Czy przyjmujesz?” – „W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła – świadom wielkich trudności – przyjmuję”. Posłuszeństwo wiary prowadziło go do świętości również poprzez tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Stał się Jego wielkim Apostołem, a śmierć w wigilię uroczystości Bożego Miłosierdzia potwierdziła Jego zawierzenie Miłosiernej Miłości Boga.

        Jako rodzina gromadzimy się w dzień Jego kanonizacji wokół iskry Bożego Miłosierdzia, która dotarła do nas z sanktuarium Bożego Miłosierdzia z Łagiewnik, gdzie św. Jan Paweł II zawierzył nas i cały świat Bożemu Miłosierdziu. Mówił wtedy: „Niech przesłanie o miłosiernej miłości Boga rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca  obietnica Pana Jezusa, że stad ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę Bożej miłości rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”

Iskra Bożego Miłosierdzia ma przypomnieć naszej rodzinie: 
-  o Bożej miłości, której nieustannie doświadczamy,  
- o miłosierdziu, które powinniśmy  okazywać sobie nawzajem, aby zniknęło to co złe spośród nas        
- i o wierze w Syna Bożego, na której powinniśmy budować nasze osobiste i rodzinne szczęście.

 

Niech będzie to program naszej drogi ku świętości.

6. Śpiew: Jezu, ufam Tobie (3 razy)

7. Ktoś z rodziny prowadzi modlitwę:

Panie Jezu Chryste, Ty mieszkając w nazaretańskiej rodzinie uświęciłeś swoją obecnością tę wspólnotę życia i miłości. Synu Boży, Zbawicielu świata, nasz Orędowniku i Bracie bądź obecny w naszej wspólnocie rodzinnej. Zostań z nami nawet wtedy, gdy cienie świata przykryją jasność naszego szczęścia i poczucia bliskości.
        Błogosław naszej rodzinie, aby zgodnie z zachętą bł. Jana Pawła II stawała się prawdziwym domowym Kościołem, w którym wzrastać będą święci:

 

Powtarzamy po każdym wezwaniu: Prosimy Cię, Panie!  

o głęboką wiarę dla nas: małżonków, dziadków, rodziców i dzieci;

o dar codziennej wspólnej modlitwy rodzinnej, która buduje wieź z Bogiem i pomiędzy nami;

o łaskę chrześcijańskiego przeżywania niedzieli w gronie rodzinnym;

o wzajemną miłość członków naszej rodziny;

o zaufanie i zdolność przebaczania w duchu miłosierdzia;

o radość, pogodę ducha i pokój;

o umiejętność pokonywania codziennych trudności;

o otwarcie na nowe życie;

o szacunek dla osób starszych;

o gotowość pomocy potrzebującym;
o zdrowie i dostrzeżenie mocy w Chrystusowym Krzyżu dla chorych w naszej rodzinie;
o radość życia wiecznego dla tych, którzy spośród nas odeszli;

o wszystkie łaski potrzebne w naszym życiu rodzinnym.

 

O, miłosierny Jezu, uczyń naszą rodzinę swoim królestwem, królestwem prawdy
i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Prowadź nas, mocą swego Ducha, do domu Ojca w niebie, gdzie otrzesz wszelką łzę z naszych oczu i gdzie spotkamy się jako „święci pośród świętych”
(por. I ME o tajemnicy pojednania). Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

8. Prowadzący: Odmówmy teraz dziesiątkę różańca świętego, rozważając tajemnicę chrztu Jezusa w Jordanie, dziękując za dar kanonizacji św. Jana Pawła II oraz prosząc za jego przyczyną o łaskę świętego życia, które zostało zapoczątkowane w nas na chrzcie św.

Wszyscy odmawiają dziesiątkę różańca św.


9. Śpiew: Jest zakątek na tej ziemi

10. Ktoś z rodziny odmawia modlitwę (najlepiej babcia lub dziadek):

Święty Janie Pawle, błogosław nam z twojego okna w Niebie!
Błogosław naszej rodzinie!
Ty dostrzegłeś atak szatana na rodzinę,
tę cenną i nieodzowną iskrę z Nieba,
w której pulsuje miłość Boga i w której zapala się życie, Boży dar.
Janie Pawle, osłaniaj naszą rodzinę swoją modlitwą.
Ratuj wszystkie małżeństwa i rodziny.
Głosiłeś, że Chrystus ustanowił małżeństwo sakramentem, znakiem i źródłem Bożej łaski.
Przypominałeś naukę Chrystusa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.
Byłeś odważnym obrońcą życia od poczęcia do naturalnej 
Głosiłeś świętość rodziny, Domowego Kościoła.
Przeciwstawiając się cywilizacji użycia i o godności miłości małżeńskiej,
która jest cielesna i duchowa zarazem, odrzucając antykoncepcję.
Ukazywałeś młodym piękno czystości przedmałżeńskiej,
która jest cząstką i warunkiem miłości.
Wyproś uzdrowienie dla małżeństw i rodzin. 
szukaj naśladowców, którzy by z mocą powtarzali za Tobą:
„Rodzino, bądź tym, czym jesteś”.
Niech dzieci w trwałych rodzinach znajdą bezpieczne warunki wzrastania.
Otocz opieką samotne matki oraz dzieci, które są pozbawione miłości.
Przypominaj rodzinom, by codziennie wspólnie się modliły.
Wzywaj nas w tym Roku Wiary w Syna Bożego, abyśmy „wypływali na głębię”,
przezwyciężając powierzchowne przeżywanie wiary
i subiektywizm w przyjmowaniu zasad moralnych.
Niech nasza rodzina będzie „Bogiem silna”. Amen.
                                                       (na podstawie modlitwy bpa Jana Szkodonia)

 

Po tej modlitwie można dodać Litanię do św. Jana Pawła II, którą jeśli to możliwe prowadzą dzieci, dzieląc się między sobą poszczególnymi grupami wezwań:

 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii, 
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: 
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Imprimatur: Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, nr 985/2011, 12 kwietnia 2011 r.)


11. Matka: Zwróćmy się teraz do Tej, której Jan Paweł II zawierzył w sposób szczególny całe swoje życie w słowach: „Totus Tuus” – „Cały Twój”. Niech Maryje wychowuje nasze serca:

Śpiew: Apel Jasnogórski (Maryjo Królowo Polski)

12. Modlitwa: Pod Twoją obronę

13. Prowadzący modlitwę: Zróbmy na koniec w ciszy krótki rachunek sumienia i zastanówmy się czym dzisiaj obraziliśmy Boga, w jaki sposób osłabiliśmy się w wierze, jakie dobro zaniedbaliśmy?

Chwila milczenia

14. Modlitwa: Ach żałuję za me złości

15. Wszyscy przekazują sobie teraz znak pokoju wypowiadając wzajemnie do siebie słowa: Przepraszam, przebaczam. Dobrze, że jesteś.

16. Prowadzący mówi na zakończenie: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen

 

                                                                                                      Przygotował: ks. Robert Kaczmarek

 

 

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy
ul. Ks. Prał. F. Bieleckiego 1
58-250 Pieszyce
tel. 074 83 65 226
e-mail:
edward.dzik@swantoni.net