Opinia dotycząca zapytania o to czy darczyńcy mogą odliczyć podatek od darowizny przekazanej na rzecz Kościoła.

 

   Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. darowizn przekazanych na cele kultu religijnego.

          Organy podatkowe za darowizny na cel kultu religijnego uznają nie tylko darowizny przeznaczone dla kościołów, ale również przekazywane na rzecz innego podmiotu realizującego tożsame cele, np. na rzecz Radia Maryja. W praktyce fiskus akceptuje jako cele kultu religijnego m.in.budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie oraz zakup przedmiotów liturgicznych.

  Warunkiem koniecznym do skorzystania z odliczenia darowizn m.in. na cele kultu religijnego jest to, aby wysokość darowizny pieniężnej udokumentowana była dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, z zaznaczeniem wskazanego wyżej celu darowizny, tj. w sposób przewidziany w art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika. Co ważne 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na rzecz krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu za oddaną krew), kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli łącznie wartość ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie może być odliczana.

  Darowizny na cele kultu religijnego, to środki przeznaczone między innymi na: budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie, zakup przedmiotów liturgicznych. Adresatami tych darowizn są w szczególności: kościoły, związki religijne i kościelne osoby prawne (zakon, parafie, itp.). Darowizna na budowę kościoła spełnia przesłanki darowizny na cele kultu religijnego i można odliczyć od dochodu kwoty przekazanych darowizn, przy czym łączna kwota nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika w danym roku podatkowym. 

   Analogiczne zasady dotyczą osób prawnych , osoby prawne również mogą odliczyć udokumentowane darowizny dokonane na rzecz kościoła na podobnych zasadach, przy czym łączna kwota nie może przekroczyć 10% dochodu podatnika w danym roku podatkowym. 

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy
ul. Ks. Prał. F. Bieleckiego 1
58-250 Pieszyce
tel. 074 83 65 226
e-mail:
edward.dzik@wp.pl